Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
§ 2 Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Izabela Wibig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BODY FAN Izabela Wibig, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, NIP: 726-186-12-42, REGON: 472028085.
2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl lub pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź.
§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych
1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook, Instagram w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u oraz Instagram jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
w celu realizacji usługi Newsletter przetwarzany jest adres e-mail,
w celu świadczenia usługi Konta, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres e-mail,
w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Przedsiębiorcy, numer NIP, nr rachunku bankowego,
w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
w celu zamieszczania opinii, przetwarzane jest imię.

§ 4 Odbiorcy danych
1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe oraz usługi prawne.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
do sprostowania (art. 16 RODO),
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć pisemnie na adres: BODY FAN Izabela Wibig, ul. Inflancka 25/158, 91 – 852 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@favorito.pl

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,
z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.


Polityka cookies

§ 1 Pliki Cookies
1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.

3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies
Poniżej rodzaje plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (4) – są konieczne do funkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies
Dostawca Typ Data ważności

PHPSESSID favorito.pl HTTP Sesyjny
rc::a google.com HTML Stały
rc::c google.com HTML Sesyjny
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 dzień

Pliki cookies statystyczne (2) – pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Cookies
Dostawca Typ Data ważności

_ga favorito.pl HTTP 399 dni
_ga_# favorito.pl HTTP 399 dni
Pliki cookies marketingowe (5) – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Cookies
Dostawca Typ Data ważności

_fbp favorito.pl HTTP 3 miesiące
_gcl_au favorito.pl HTTP 3 miesiące
ads/ga-audiences google.com PIXEL Sesyjny
IDE doubleclick.net HTTP 1 rok
pagead/1p-user-list/# google.com PIXEL Sesyjny

Pliki cookies niesklasyfikowane (14) – to pliki które klasyfikujemy wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

Nazwa Cookies
Dostawca Typ Data ważności

filter_slide favorito.pl HTTP 1 dzień
mis favorito.pl HTTP 399 dni
misTime favorito.pl HTTP Sesyjny
rc_window_squeeze_45265 favorito.pl HTTP 1 rok
rc2c-currency favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-erotica favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-lang_code favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-listing-layout favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-login favorito.pl HTTP 1 dzień
rc2c-pop favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-sort favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-sort-news favorito.pl HTTP Sesyjny
rc2c-view favorito.pl HTTP Sesyjny
USER_INFO favorito.pl HTTP 179 dni


§ 3 Zarządzanie plikami cookies
1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

2. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.